Artikel 9. Herroepingsrecht

  1. Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld. Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet indien het Product conform de specificatie van Consument is geproduceerd en/of indien het Product gepersonaliseerd is.
  2. Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument het Product/de Producten zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn te retourneren. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. Consument dient per e-mail onder vermelding van zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer, de retourzending bij Slingomama aan te melden, de Consument kan daarbij gebruikmaken van het model herroepingsformulier aangehecht als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden. Het Product/de Producten kunnen worden verzonden naar het adres van Slingomama.
  4. De consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking aan Slingomama retourneren.
  5. Tenzij anders overeengekomen, draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  6. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
  7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  8. De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Slingomama het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.
  9. Slingomama zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft gestuurd het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Slingomama mag wachten met terugbetalen van het aankoopbedrag tot hij het retourgezonden Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering die Slingomama aanbiedt, hoeft Slingomama de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.