ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENTEN SLINGOMAMA

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zijnde veertien kalenderdagen gerekend na de ontvangst van de Product(en);
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Slingomama;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
  • Producten: alle door Slingomama aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst de leveren producten;
  • Slingomama: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slingomama B.V., statutair gevestigd te Diemen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 64712206, kantoorhoudende aan het adres Karwijzaaderf 12, (1112JP) Diemen, en tevens handelende onder de namen Slingomama, Biowolk, Solnce, Yaro, Yaro Slings en Yaro Flex;
  • Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Slingomama georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Website: de website www.slingomama.nl, waar Consument de Producten van Slingomama elektronisch kan bestellen.

Artikel 2. Identiteit van de verkoper

  • Slingomama: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slingomama B.V., zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
  • Adres: Karwijzaaderf 12, 1112 JP Diemen.
  • Telefoonnummer: +31 6 24449199
  • E-mailadres: info@slingomama.nl
  • Kamer van Koophandel-nummer: 64712206
  • BTW-nummer:NL855794100B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slingomama, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Slingomama en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Slingomama zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Slingomama worden herroepen.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Slingomama behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
 3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Slingomama gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Slingomama niet.

Artikel 5. Bestellingen

 1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.
 2. Indien Slingomama goede gronden heeft, is Slingomama gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Slingomama accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Slingomama het woonadres van Consument niet kan vaststellen.
 4. Indien Slingomama een bestelling niet accepteert of indien Slingomama bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, informeert Slingomama de Consument daar uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de Consument over.
 5. Slingomama kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Slingomama op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat Consument een bestelling plaatst bij Slingomama op basis van het aanbod van Slingomama, waarmee het aanbod (inclusief de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden) door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Slingomama zal de ontvangst van de bestelling per e-mail bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 7. Prijzen, betalingen en verzendkosten

 1. De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
 2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte/plaats van aflevering.
 3. Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
 4. Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL, Paypal of Creditcard (Mastercard, Visa, Maestro en Vpay)
 5. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slingomama te melden.
 6. Bij betaling met creditcard behoudt Slingomama zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Slingomama behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

Artikel 8. Levering en risico

 1. Slingomama betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten. De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd.
 2. Slingomama verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, in volgorde van binnenkomst.
 3. Genoemde leveringstijden zijn richtlijnen en geen fatale termijnen. Slingomama is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd.
 4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Slingomama het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen.
 5. Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Slingomama deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.
 6. Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.
 7. Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Slingomama het recht om de verzendkosten voor verzending naar het juiste adres eveneens bij Consument in rekening te brengen.
 8. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting waarvoor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 8.4 bepaalde.
 9. De levering van het gekochte geschiedt op het adres zoals door Consument bij de bestelling is opgegeven. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Slingomama gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument.
 10. Slingomama doet haar best om de Website zo up to date mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Slingomama binnen 14 werkdagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging bij Slingomama, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld. Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet indien het Product conform de specificatie van Consument is geproduceerd en/of indien het Product gepersonaliseerd is.
 2. Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument het Product/de Producten zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn te retourneren. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Consument dient per e-mail onder vermelding van zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer, de retourzending bij Slingomama aan te melden, de Consument kan daarbij gebruikmaken van het model herroepingsformulier aangehecht als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden. Het Product/de Producten kunnen worden verzonden naar het adres van Slingomama.
 4. De consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking aan Slingomama retourneren.
 5. Tenzij anders overeengekomen, draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 8. De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Slingomama het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.
 9. Slingomama zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft gestuurd het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Slingomama mag wachten met terugbetalen van het aankoopbedrag tot hij het retourgezonden Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering die Slingomama aanbiedt, hoeft Slingomama de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Reclames

 1. Alle zendingen worden door Slingomama verzekerd. Indien Consument voor het openen van het pakket met het bestelde Product(en) schade constateert aan de verpakking, dient Consument direct contact met Slingomama op te nemen. Indien Consument het pakket al heeft geopend op het moment dat Consument de schade constateert, moet Consument dit aangeven bij het per e-mail aanmelden van de retourzending.
 2. Slingomama heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden, aan die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Consument Slingomama daarvan zo spoedig mogelijk na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.
 4. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft Slingomama de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Slingomama blijft volledig eigenaar van het geleverde Product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website berusten bij Slingomama. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.
 2. Het krachtens een Overeenkomst door Slingomama aan Consument leveren van Producten houdt expliciet geen overdracht van enig recht van intellectueel of industriële eigendom aan de Consument in. Alle werken die door Slingomama in het kader van de Overeenkomst beschikbaar gesteld worden aan de Consument, blijven eigendom van Slingomama. De Consument zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Slingomama steeds volledig respecteren.
 3. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Het is Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door Slingomama geleverde Producten of de daarbij behorende materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 13. Diversen

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Slingomama en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van Slingomama geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 2. Slingomama is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Slingomama in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Slingomama vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Consument en Slingomama, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is.