Zoeken

Nieuwsbrief


Conditions of Use
Artikel 1. Termen
 
In deze algemene leveringsvoorwaarden van Slingomama, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
Leverancier: SlingoMama.
 
Klant: consument die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
Overeenkomst; de overeenkomst tussen leverancier (SlingoMamal) en consument.
 
 
Artikel 2. Algemeen
 
a. deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een klant waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heet verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 
b. eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
c. de bestelling of opdracht middels elektronische formulieren van de klant aan leverancier geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.
 
 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
 
a. alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier om, welke reden dan ook, afziet van een schriftelijk aanbod.
 
b. genoemde prijzen zijn in Euro en incl. B.T.W.
 
c. omschrijvingen en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
Dit geldt niet voor reeds gedane bestellingen op datum van wijziging.
 
d. een overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat SlingoMama een door de klant volledig ingevuld elektronisch formulier heeft ontvangen. De klant dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij een bevestiging van bestelling aan de klant verzenden, hetzij via email, telefoon of schriftelijk.
 
e. bestellingen worden verstuurd bij PostNL. Hierbij worden voor alle bestellingen verzendkosten en administratiekosten à € 4,95 in rekening gebracht. Risico voor verzending is voor de klant.
 
f. het bestelformulier kan op meerder wijzen in het bezit komen van SlingoMama:
-via het bestelformulier via de site
-per post
-of bestelling via de telefoon.
 
g. met het doen van een bestelling middels elektronische formulieren, telefoon of
per brief, accepteert de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
 
h. alle genoemde omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type- en scanfouten.
 
Artikel 4. Betaling


a. vooruitbetalen:  Betalen via vooruitebetalen op rekeningnummer 120145146  t.a.v Slingomama.


 
Artikel 5. Leveringen
 
a. de door ons opgegeven leveringstijden zijn nimmer te aanschouwen als fatale termijn.
Leveringstijden zijn op indicatie.
 
b. indien alle bestelde artikelen op voorraad zijn worden deze, afhankelijk van de
manier van betaling, binnen 1-3 werkdagen verzonden.
Is een deel van de bestelling niet op voorraad en de zou levertijd te lang duren, kunnen we zonder extra kosten voor de klant, een deelverzending doen.
 
c. mocht SlingoMama niet in staat zijn om wat voor reden dan ook, de door klant bestelde artikelen binnen 30 dagen te leveren, dan is de klant gerechtigd de bestelling schriftelijk (via email, telefoon) en kosteloos te annuleren.
 
d. de bestelde artikelen zijn ge gedurende 5 werkdagen voor de klant gereserveerd.

e. de klant mag zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen de koopovereenkomst ontbinden en de producten onbeschadigd, ongedragen, ongewassen in de originele verpakking retour sturen met een bijgesloten factuur. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.
Indien reeds is betaald, zal SlingoMama het betaalde bedrag na ontvangst van de retourzending terugstorten.
 
f. behoud de klant de bestelling, dan geeft klant daarmee te kennen de bestelling volledig en onherroepelijk te accepteren.


d. Afhalen van de bestelde producten is mogelijk uitsluitend op afspraak.  


Artikel 6. Garantie
 
a. SlingoMama garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt.
 
b. behoudens de verplichting die voortkomen uit garantie, is SlingoMama nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 
c. SlingoMama is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet
tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering
van de internetsite van SlingoMama wegens onderhoud of anderzijds.
 
d. SlingoMama aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde
informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit SlingoMama ieder aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen
via e-mail en/of telefoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 
e. genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SlingoMama, klant of derden wijzigingen heeft aangebracht aan de geleverde artikelen.
 
 f. een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan SlingoMama. Hierna wordt in overleg tussen SlingoMama en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.
 
 
Artikel 7. Risico overgang
 
a. het risico van verlies of beschadiging van onze leveringen, gaat over op klant op het
 moment waarop deze als pakket door SlingoMama gestuurd worden..
 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 
 
a. indien door SlingoMama geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
SlingoMama jegens klant beperkt tot wat in deze voorwaarden in artikel 5 is geregeld.
 
b. de aansprakelijkheid van SlingoMama blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van betreffende artikel.
 
c. SlingoMama kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van:
- daden of nalatigheden van klant
- nalatigheden of ondeskundig handelen door de klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde goederen.
- beschadigingen aan geleverde goederen ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
- normale slijtage aan geleverde goederen.
- verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht (uv-straling).
- enige andere van buitenafkomende oorzaak.
- kleurafwijkingen en het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.
- overmacht (zie artikel 9)
- niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten
niet nakomen, overschrijding van de levertijd.
- klanten dienen zelf mail te scannen op virussen.
 
d. de op internet vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn
 louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen.
aan deze kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerder manieren zijn te interpreteren.
Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus vanaf wijken.
 
 
Artikel 9. Overmacht
 
a. onder overmacht van SlingoMama wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar
gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden
worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door SlingoMama of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
 
b. partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 
 
Artikel 10. Retourneren
 
a. op alle producten die u bij SlingoMama besteld, verlenen wij de garantie die van het
betreffende product verwacht mag worden. Indien u niet tevreden bent met de
geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren.

b. klanten van SlingoMama kunnen de bij SlingoMama bestelde goederen altijd en zonder opgave van reden retourneren (uitzondering hierop zijn afgeprijsde artikelen en aanbiedingen). Op deze retourregeling zijn er een aantal voorwaarden van toepassing. Deze staan hieronder:

 

de goederen worden binnen 14 dagen door SlingoMama retour ontvangen

de goederen worden in originele staat, volledig en ongeschonden door SlingoMama retour ontvangen

als de goederen de sporen van het gebruik tonen, niet schoon zijn, vreemde geuren hebben, dan worden de schoonmaakkosten van het te retourneren bedrag afgetrokken

u heeft ons binnen 5 dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail (info@slingomama.nl) medegedeeld dat u één of meerdere artikelen uit uw bestelling aan SlingoMama retour zal zenden
– ovoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door SlingoMama niet aangenomen.

afgeprijsde artikelen en/of tijdelijke aanbiedingen kunnen niet aan SlingoMama retour worden gezonden.

 

Indien u aan al deze voorwaarden voldoet, zal een eventueel reeds overgemaakt aankoopbedrag binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending aan u worden teruggeboekt.

D
e portokosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening, tenzij er een fout is gemaakt door SlingoMama. De beoordeling hiervan, ligt ten alle tijden bij SlingoMama.  

 


 
Artikel 11. Privacy
 
a. voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.
 
b. de informatie die verzameld word gebruiken wij om bestellingen te kunnen verwerken.
Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te treden.
 
c. persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
 
 
Artikel 12. Recht
 
a. op elke overeenkomst tussen SlingoMama en klant is het Nederlandse recht van toepassing.


Find us on Facebook

Betalen en Verzenden

Verzenden binnen 24 uur.
NL, BE & DE - 4,95 €,
gratis vanaf 90,- €.
iDeal Mister_Cash_Direct_E_pay Mister_Cash_Direct_E_pay PostNL Paypal

Nieuwe producten

» Er zijn op dit moment geen nieuwe producten.

PayPal